Le courage d'être chaste by Père Benedict J. Groeschel

By Père Benedict J. Groeschel

Show description

Read or Download Le courage d'être chaste PDF

Similar french books

Les Lames du Roi, Tome 2 : Le Seigneur des Terres de Feu

Lorsqu'un gar? on devient une Lame, sa vie ne lui appartient plus. Seule los angeles mort peut briser los angeles cha? ne enchant? e qui le lie ? l. a. personne qu'il a jur? de d? fendre. Et jamais, de m? moire d'homme, on n'avait vu un candidat refuser l'honneur de servir son roi. Jusqu'? ce jour. Le jour o? le jeune Gu?

Extra resources for Le courage d'être chaste

Example text

7 Ä × ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ô ÖÑ ØØ ÒØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ð ÓÖÑ fp (ξ) 1 Ð Ñ ÒØ ³ Ú ÐÙ Ö Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ 1 ξ p , Rn ξ ∈ Rn , 0 < p < n. ÓÙÖ Ö ´½º ½µ Å Ø Ñ Ø ÕÙ × ÔÓÙÖ Ð × ×Ý×Ø Ñ × ÝÒ Ñ ÕÙ × Ä ÓÒ Ø ÓÒ fp Ò³ ×Ø Ñ × ÒØ Ö Ð ´ Ù × Ò× L1 µ ÓÒÒ × ÔÓÐ Ö ×¸ ÓÒ Ó Ø ÒØ Ò× Rn º Ò Ø¸ Ò ÓÓÖ¹ fp (ξ)dξ = rn−1 r−p dr = rn−p−1 dr, ´½º ¾µ Ø ÔÓÙÖ ÕÙ ØØ ÓÒ Ø ÓÒ ×Ó Ø ÒØ Ö Ð ×ÙÖ Rn ¸ Ð ×Ø Ò ×× Ö ³ ÚÓ Ö × ÑÙй Ø Ò Ñ ÒØ p > n ´ ÓÒ Ø ÓÒ Ñ ×ÙÖ Ð ÔÓÙÖ r → ∞µ Ø p < n ´ ÓÒ Ø ÓÒ Ñ ×ÙÖ Ð Ù ÚÓ × Ò r = 0µº × ÐÓÖ׸ Ð Ò Ø ÓÒ ÒØ Ö Ð Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÙÖ Ö Ò Ô ÙØ ØÖ ÔÔÐ ÕÙ º Ô Ò Òظ Ð × × ÑÔÐ p = 0 ÓÒÒ f0 = 1 Ø f0 = δ Ø ÒÓÙ× ÑÓÒØÖ ÕÙ³ Ð Ô ÙØ ØÖ ÓÒ Ö Ö Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÙÖ Ö Ù × Ò× × ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ð ÓÒ Ø ÓÒ ØÝÔ ÔÙ ×× Ò fp (ξ)¸ ÓÑÑ ×Ù Ø ´ ÑÓÒ×ØÖ Ø ÓÒ Ò× ÏÁÄ µº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¼º ÈÓÙÖ 0 < p < n¸ Ð ÓÒ Ø ÓÒ fp : Rn → R+ : ξ → |ξ|1p Ñ Ø ÔÓÙÖ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÙÖ Ö ´ Ù × Ò× × ×ØÖ ÙØ ÓÒ×µ ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ù ØÝÔ fp (η) = cn,p 1 n−p , |η| Ó cn,p > 0 ×Ø ÙÒ ÓÒ×Ø ÒØ Ö ÐÐ Ô Ò ÒØ ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ × Ô Ö Ñ ØÖ × n ´ Ñ Ò× ÓÒ Ð³ ×Ô Rn µ Ø p ´ÔÙ ×× Ò ÒÓÒ ÒØ Ö ¸ Ò Ò Ö Ðµº Ò ÓÒ× ÕÙ Ò ¸ ÓÒ Ó × ÖÚ ÕÙ Ð ÓÒ Ø ÓÒ |ξ|1n/2 ×Ø Ð Ñ ÒØ ÙÒ ÔÓ ÒØ Ü Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÙÖ Ö¸ Ù × Ò× × ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ Ò× Rn º Ö Ø Ö × Ø ÓÒ ½º º º × ×Ô × ËÓ ÓÐ Ú Ä × ×Ô × ËÓ ÓÐ Ú ×ÓÒØ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × Ò× Ð Ö Ö ×ÓÐÙ¹ Ø ÓÒ× ÙÜ ÔÖÓ Ð Ñ × Ö ÒØ Ð׸ ÕÙ³ Р׳ ×× ³ Ç ÓÙ ³ Ⱥ ÆÓÙ× Ò³ ÓÖ¹ ÖÓÒ× Ò× ØØ × Ø ÓÒ ÕÙ Ð Ö Ø Ö × Ø ÓÒ × ×Ô × ËÓ ÓÐ Ú Ò ×¹ × Ö Ù Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ð × Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ¸ ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ø ÓÖ × ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ø Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÙÖ Ö Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÔÖÓ Ð Ñ × Ö ÒØ Ð× ÐÐ ÔØ Õ٠׺ Ä ³ÓÖ Ö Ò Ø ÓÒ Ù×Ù ÐÐ ÒØ Öº × ×Ô Ò Ø ÓÒ ¾½ ´ËÓ ÓÐ Ú ³ÓÖ Ö ËÓ ÓÐ Ú ³ÓÖ Ö m ×ÙÖ Rn ×Ø Hm (Rn ) ij ×Ô × ËÓ ÓÐ Ú Ø ÒØ ÖÚ Ò Ö × Ö Ú Ø ÓÒ× ÒØ Öµº ËÓ Ø m ÒØ Ö ÔÓ× Ø º ij ×Ô Ò Ô Ö {u ∈ L2 (Rn ) : ∀α ∈ Nn , |α| ≤ m ⇒ ∂ α u ∈ L2 (Rn )} .

1+ (t) 1 (s−a)m sin ωt ω 1+ (t) 1 s2 +ω2 s s2 +ω2 s cos φ+ω sin φ s2 +ω2 s (s2 +ω 2 )2 s2 −ω 2 (s2 +ω 2 )2 1 (s−a)ν √1 s−a √1 s s+a cos (ωt) 1+ (t) cos (ωt − φ) 1+ (t) t sinωωt 1+ (t) t cos (ωt) 1+ (t) tν eat Γ(ν−1) 1+ (t) eat √ 1 (t) πt + √ erf√ at 1+ (t) a √ cos(2 at) √ 1+ (t) πt √ sin(2 at) √ 1+ (t) πt sin at t 1+ (t) 1 s 1 sm 1 s−a ¿¿ Ê Ñ ÖÕÙ × m∈Z a∈C m∈Z a∈C ω∈R ω∈R ω, φ ∈ R ω∈R ω∈R ν, a ∈ R a∈R a>0 a e− s √ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× a>0 s a e− s a>0 3 s2 arctan a∈R a s Ì Ð Ù ½º½º ÉÙ ÐÕÙ × ØÖ Ò× ÓÖÑ × Ä ÔÐ ÙÒ Ð Ø Ö × Ù ÚÙ Ð ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¸ Ð ÔÖÓ Ù Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ÙÜ × Ò ÙÜ u Ø Ð × Ù × Ò× Ä ÔÐ ´ØÖ Ò× ÓÖÑ ÙÒ Ð Ø Ö µ ×Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ð Ù × Ò× Ä ÔÐ Ø ×ÓÒ ÓÑ Ò ÓÒÚ Ö Ò ÓÒØ ÒØ Ð³ ÒØ Ö× Ø ÓÒ × ÓÑ Ò × ÓÒÚ Ö Ò × ÙÜ × Ò ÙÜ u Ø vº ÓÑÑ ÐÐ ÓÙÖ Ö¸ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ä ÔÐ ØÖ Ù Ø Ð ÔÖÓ Ù Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ò× Ð ÓÑ Ò Ø ÑÔÓÖ Ð Ò ÙÒ × ÑÔÐ ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ò× Ð ÓÑ Ò Ä ÔÐ Ø ¹ Ð Ø Ò× Ö Ò Ñ ÒØ Ð³ Ò ÐÝ× × ×Ý×Ø Ñ × Ð Ò Ö × ×Ø Ø ÓÒÒ Ö × Ö Ø× Ô Ö Ð ÙÖ Ö ÔÓÒ× ÑÔÙÐ× ÓÒÒ ÐÐ º Ò Ø¸ ÔÓÙÖ Ø Ð× ×Ý×Ø Ñ ×¸ Ð Ö ÔÓÒ× ÓÖ ÙÒ × Ò Ð ³ ÒØÖ ×Ø Ð ÔÖÓ Ù Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ù × Ò Ð Ø × Ö ÔÓÒ× ÑÔÙÐ× ÓÒÒ ÐÐ ´ÚÓ Ö ÕÙ Ø ÓÒ ´½º µµº × ÓÒ× Ö Ø ÓÒ× ×ÓÒØ ÓÖÑ Ð × × Ò× Ð ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ÕÙ ×Ù Ø ´ÚÓ Ö ÙÒ ÑÓÒ×ØÖ Ø ÓÒ Ò× Ç µº v ØÖ Ò× ÓÖÑ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º ËÓ ÒØ u, v × Ò× Ä ÔÐ ÙÜ × Ò ÙÜ Ò × ×ÙÖ R+ Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ð × Ù Ø º ÐÓÖ׸ u ∗ v ×Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ð Ù × Ò× Ä ÔÐ L(u ∗ v)(s) = L(u)(s)L(v)(s).

V ∈ S (Rn ) ⊂ OM (Rn )¸ Р׳ Ò×Ù Ø ÕÙ Ð ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ô ÙØ × ÔÓ× Ö Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ð Ò Ö × ÓÒØ Ò٠׺ ÐÐ ×Ø ÓÒ ÓÒØ ÒÙ º Óѹ Ý ÒØ ÓÒ×Ø Ø Ð × ÔÖÓÔÖ Ø × Ð Ò Ö Ø Ø ÓÒØ ÒÙ Ø ³ÙÒ × Ö ³ÓÔ ¹ Ö Ø ÙÖ× Ð Ò Ö × Ø ÓÒØ ÒÙ× Ò× S (Rn )¸ ÒÓÙ× ÐÐÓÒ× ÔÓÙÚÓ Ö Ð × ØÖ Ò×ÔÓ× Ö Ò× S (Rn )¸ г Ð Ò Ø ÓÒ ½ º ÈÓÙÖ ÒÓÙ× Ù Ö Ò× Ð Ò Ø ÓÒ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ØÖ Ò×ÔÓ× ×¸ ÒÓÙ× ÔÓÙÚÓÒ× Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ØÙ Ö Ð × ÓÖÑ × Ð Ò Ö × fϕ : S (Rn ) → C ÕÙ ÓÒØ ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÒØ Ö Ð (fϕ , u) ϕ(ξ)u(ξ)dξ, Rn ´½º ¿µ Ò × ÔÐÙ× Ó ϕ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ ×Ù × ÑÑ ÒØ Ö ÙÐ Ö ÔÓÙÖ ÕÙ Ð × ÒØ Ö Ð × × ÒØ ÙÒ × Ò× ´ ³ ×Ø Ð × ÒÓØ ÑÑ ÒØ × ϕ ∈ S (Rn )µº ÁÐ ×Ø ÖØ Ò ÕÙ³ Р׳ Ø ³ÙÒ Ñ ÐÐ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÔÓÙÖ Ð ×ÕÙ ÐÐ × Ð × Ò Ø ÓÒ× ³ÓÔ Ö Ø ÙÖ× ØÖ Ò×ÔÓ× × Ó Ú ÒØ ØÖ Ú Ð Ð ×º ÇÒ ÔÓÙÖ Ð × ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ØØ Ñ ÐÐ ½º ÈÓÙÖ a ∈ Rn (fϕ , τ a u) Rn = ϕ(ξ)u(ξ − a)dξ ´½º µ ϕ(ξ + a)u(ξ)dξ Rn = Rn (τ −a ϕ) (ξ)u(ξ)dξ.

Download PDF sample

Rated 4.28 of 5 – based on 19 votes