Handbuch der Keilschriftliteratur, Bd. II: Supplement zu by Rykle Borger

By Rykle Borger

Število novih objavljenih klinopisnih tekstov (po večini ohranjenih na glinastih ploščicah) naglo narašča. Obenem se, sicer znatno počasneje, množi število delovnih asirioloških proučevalcev kakor tudi njihovih člankov in razprav. Število interesentov, ki so vabljeni ok načeloma vsakoletnim mednarodnim delovnim srečanjem (Rencontres Assyriologiques Internationales) se približuje številu 500, včasih pa to število celo presega. Pri vsem tem nastaja zlasti za mlajše interesente velika težava v tem, kako pregledati in obvladovati vsebino doslej objavljenih tekstov ter dognanj strokovne literature.

Rykle Borger (okr. R. B.), ordinarij za asiriologijo na univerzi v Göttingenu, zasluži iskreno zahvalo nas vseh, starejših in mlajših asirioloških interesentov, da je s tem svojim repertorijem v veliki meri izpolnil občutno vrzel. Njegov priročnik našteva sumerske ter akadske ( = asirske in babilonske) klinopisne tekste in ustrezno literaturo. Prvi zvezek obsega gradivo, objavljeno do maja 1966, drugi zvezek pa do julija 1974. Niso pa pri tem upoštevani klinopisni viri, napisani v elamskem, perzijskem, urartejskem, huritskem, hetitskem, luvijskem, ugaritskem in aramejskem jeziku. Avtor, ki je rodom Nizozemec, s ponosom ugotavlja, da so bili prvi klinopisni teksti tiskani leta 1711 v Amsterdamu (Cornelis de Bruins reizen over Moskovie door Persie en Indie. — Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient). Zato priročnik zajema skoro 250 letno obdobje; kajpak pretežni del gradiva je iz zadnjega stoletja, in sicer po razvozljanju (babilonskega) klinopisa okoli leta 1857. Občudovanje in priznanje zasluži prizadevnost
avtorja, ki je gradivo za prvi zvezek zbiral 17 allow, od tega je šest enable posvečal njegovi dovršitvi, nadaljnjih enajst allow pa dovršitvi drugega zvezka, ki ga avtor v naslovu označuje predvsem kot dopolnilo (Supplement) ok prvemu zvezku. V njem se poseben obširen dodatek (str. 331—395) nanaša na zbirko ploščic, izkopano v Ninivah ( = grič Kujundžik). V veliki meri je R. B. dosegel cilj svojega dela. Asiriologom, zlasti mlajšim je podal delo, ki ga je bil sam pri svojem študiju zelo pogrešal in ki bi bilo moglo njemu študij asiriologije za več permit skrajšati (I. zv., str. VII). Pri tem odkrito priznava, da je njegov repertorij še v marsičem vsebinsko nepopoln; odklanja pa misel, da bi razen svojega drugega zvezka objavljal se nadaljnje dopolnilne zvezke. Pač pa izreka upanje, da bo čez kakih 10 ali 12 permit po intenzivnem nadaljnjem proučevanju virov mogel po takratnem stanju asiriologije objaviti svoj novi in enotni ustrezni repertorij (II. zv., str. IX).

V prvem in v drugem zvezku našteva avtor po abecednem redu posamezne pisce, naslove njihovih izdaj virov, člankov, razprav in morebitne ocene. Če primerjam npr. odstavka za P. Koschakerja, J. Klimo, vidim, da bo napovedana nova, druga redakcija prinesla vsaj ponekod še precej izpopolnitev.

Najtanjši tretji zvezek ima dva dela. Prvi razporeja v 116 paragrafih po avtorjih sumerske in akadske tekste ter njihove strokovne obdelave. V tretjem zvezku so posamezna gesla razporejena po vsebinskem vidiku, in šele v njihovem okviru se eventualno vrstijo imena avtorjev. Omejiti se moramo na najbolj značilne skupine.

Začetek tvorijo splošna gesla (§§ 1—3: bibliografija; zbirke prevedenih tekstov katalogi in muzejski vodiči). Izredno obilni (str. 2—36) so kraljevski napisi (§§23-27). Obširni sta tudi skupini, ki zajemata listine (§§28—45) in pisma (§§46—60) Precej obsežni so literarni teksti: najprej sumerski (§§ 61—76), za njimi akadski (§§ 77—83). Paralelno so razporejeni sumerski in akadski rituali (§§ 84s). Raztegnjena so gesla: mantika (§91), vokabularji in slovniški teksti (§§ ninety two s). Podrobno razčlenjena so gesla o posameznih znanostih (§§ a hundred and one ss) kakor o matematiki in metrologiji, astronomiji, medicini, kemiji, hippologiji, geografiji, muzikalnih tekstih, da naštejemo vsaj nekaj najbolj značilnih primerov.

Krajši del knjige navaja sekundarno literaturo, kajpak po izbiri (133—163 strani = §§ 117—145). Tako je tu obravnavana literatura npr. za akadsko leksikografijo (§§ 117 s), slovnico (§§ 119 s), za hrestomatijo (§§ 122 s), osebna imena avtorjev (§§ 124s). Končuje se z imeni avtorjev o izkopavanjih in z zgodovino asiriologije (§§144 s).

Avtorju velja naša iskrena zahvala za veliki napor, ki bo nedvomno močno olajševal asiriološki študij. Želim, da bi mogel uresničiti svoj veliki načrt in v bližnji bodočnosti v enotnem, še izpopolnjenem repertoriju klinopisne literature zajeti kolikor mogoče celokupno klinopisno literaturo!

Show description

Read or Download Handbuch der Keilschriftliteratur, Bd. II: Supplement zu Band I. Anhang: Zur Kuyunjik-Sammlung PDF

Best archaeology books

Deviant Burial in the Archaeological Record (Studies in Funerary Archaeology, Volume 2)

This edited quantity comprises twelve papers that current proof on non-normative burial practices from the Neolithic via to Post-Medieval sessions and comprises case experiences from a few ten international locations. It has lengthy been known via archaeologists that sure members in quite a few archaeological cultures from various sessions and destinations were accorded differential therapy in burial relative to different individuals in their society.

Archaeology, Artifacts and Antiquities of the Ancient Near East : Sites, Cultures, and Proveniences

'Archaeology, Artifacts and Antiquities of the traditional close to East' follows the evolution of the author’s scholarly paintings and pursuits and is split into numerous different types of interrelated fields. the 1st half bargains essentially with excavations and linked artifacts, concerns in historic geography and the id of historic websites in northwest Iran, the author’s study concerning the tradition and chronology of the Phrygian capital at Gordion in Anatolia, and the chronology and Iranian cultural relatives of a website within the Emirate of Sharjah.

The Archæology of Ethnogenesis: Race and Sexuality in Colonial San Francisco

This leading edge paintings of ancient archaeology illuminates the genesis of the Californios, a neighborhood of army settlers who cast a brand new identification at the northwest fringe of Spanish North the USA. considering 1993, Barbara L. Voss has performed archaeological excavations on the Presidio of San Francisco, based via Spain in the course of its colonization of California's principal coast.

Additional info for Handbuch der Keilschriftliteratur, Bd. II: Supplement zu Band I. Anhang: Zur Kuyunjik-Sammlung

Sample text

Beschriftet. Banks, Edgar James - AJSL 21 62f. ) Sollberger IRSA IF3a. — 275) = Luckenbill Adab nl8. — 365) = Clay YOS 1 n1. Baqir, Taha ·· Iraq, Supplement 191*5· P5. 7f. und 13 f27~28 DK3-26) Vermerk auf Streitkolben. // Baqir Iraq 8 90 DKU-118 und DKl*-85- — p12 f2U) Mittelbabyl. Urkunden DK3-9, DK3-8 und DK3-11. Cf Brinkman BiOr 27 311 mit Anm. 129 (zu DK3-9) und ZA 59 2l*3. *· Iraq 8 (19U6) 73ff. p89f. f13_DKl>-57) Brief eines hethitischen Königs. Cf p93. — p90 DKl*118) Vermerk auf Axt. Photo Kramer UMB 13/11 22 fll*.

1+8 = (Wetzel +) Unger Stadtmauern. 50 = Ebeling KAJ. 51 = Jordan Uruk-Warka. 52 = Bachmann Felsreliefs. 5^-55 = Koldewey Königsburgen. 58 = Andrae JIT. 59 = (Wetzel + ) Weissbach Hauptheiligtum. 62 = (Wetzel +) Weissbach Babylon der Spätzeit. 63 = Bittel Bogazköy-Qattusa I. 6h = Preusser Wohnhäuser. 65 = Haller Gräber. 66 = Preusser Paläste. 67 = Haller Heiligtümer. 68 = Otten KBo 769 = Otten KBo 8. 70 = Otten KBo 9· 72 - Otten KBo 10. 77 = Otten KBo 12. 78 = Otten KBo 13. 79 = Güterbock KBo 1l*.

F2U-25 und tXIX oben und Mitte) // tfSchroeder KAH II 65. — P31f. f26 und tXIX unten) / / «SKing AKA 127. — pUOff. f2T) Cf Schramm EAK II III e 3 c. — pl+2ff. f29~33) Cf Schramm EAK II III g 3- — P**5 f& und txx) = Schroeder KAH II 106. -- tXXX) Cf Schramm EAK II III g 5, Unger , MAOG 6/I-II 8. ~ AIT. 2) = Moortgat VAR n778. — p102f. nH*7) Kupper RA 65 1ll*ff. , Sollberger IRSA IVF1a. *· Farbige Keramik. p11f. t6) Wäre nach Fridman RA 63 172ff. Tiglatpileser III. zuzuweisen. - FWA. P166 n8) Cf Schramm EAK II I c 1.

Download PDF sample

Rated 4.14 of 5 – based on 44 votes